fbpx

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS – KADA GALIMA BANKRUTUOTI IR KAIP VYKSTA PROCESAS?

Nors žodis „bankrotas“ asocijuojasi su nepritekliumi ir visišku pralaimėjimu, tačiau kai kuriais atvejais bankrotas yra pati geriausia, palankiausia teisinė procedūra pernelyg didelių finansinių sunkumų slegiamam fiziniam asmeniui. Dažnai yra klaidingai manoma, kad fizinio asmens bankrotas yra būdas nusirašyti skolas. Iš tiesų bankrotas Lietuvoje yra galimybė per teismo nustatytą terminą kuo daugiau skolų grąžinti ir atkurti asmens mokumą. Taigi, šiandien pateikiame trumpą komentarą apie fizinio asmens bankrotą.

Fizinių asmenų bankroto procedūrą reguliuoja LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kurio paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla (toliau – fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Fizinio asmens bankroto procesą galima pradėti tuo atveju, jeigu asmens skolinių įsipareigojimų suma, kurių mokėjimo terminai jau yra suėję, viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (MMA), t. y. šiuo metu 15.175,00 EUR. 

Didelę reikšmę fizinio asmens bankroto proceso sėkmei turi ne tik faktinis turtinių įsiskolinimų dydis – 25 MMA, bet ir pačio asmens elgesys – jo sąžiningumas. Teismas kiekvieną atvejį vertina individualiai, pagal savo vidinį įsitikinimą, turimus rašytinius įrodymus, vadovaudamasis principu, kad sąžiningas asmuo veikia rūpestingai, teisingai, neprisiima nepagrįstos rizikos. Taip pat teismas vertina ir kitas fizinio asmens gyvenimo ir veiklos aplinkybes (priklausomybės, teistumas, ieškiniai, buvę bankroto procesai ir kitokias), kurios gali turėti lemiamos įtakos bankroto proceso sėkmei.

Svarbu paminėti tai, kad apie ketinimą pradėti fizinio asmens bankroto bylą reikia įstatymo nustatyta tvarka raštu informuoti visus savo kreditorius. Tik įvykdžius šią pareigą galima teikti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teismui pagal fizinio asmens, kuriam siekiama pradėti bankroto procesą, gyvenamąją vietą.

Teismui nusprendus iškelti fizinio asmens bankroto bylą, prasideda kitas proceso etapas – fizinio asmens mokumo atkūrimo plano parengimas. Šiame plane nurodomos priemonės, kurių fizinis asmuo imsis, kad maksimaliai sumažintų kreditorinius įsiskolinimus. Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai, taigi plane nurodytus įsipareigojimus asmuo privalės vykdyti trejus metus. Būtina įvertinti aplinkybę, kad planui turi pritarti ir fizinio asmens kreditoriai. Jei kreditoriams atrodys, kad asmuo nedės realių, optimalių pastangų sumažinti įsiskolinimus, tokiu atveju kreditoriai gali atsisakyti tvirtinti planą, jį tektų taisyti, o neradus bendro skolininko ir kreditorių sutarimo, dėl plano patvirtinimo spręstų bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

Nors teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą yra sustabdomi visi priverstiniai skolų išieškojimai pas antstolius, tačiau fizinis asmuo praranda galimybę savo nuožiūra naudoti savo pinigines lėšas, disponuoti kilnojamu ir nekilnojamu turtu, o realiu jo turto tvarkytoju tampa bankroto administratorius. 

Kitas bankroto proceso etapas – plano įgyvendinimas, kuris, kaip minėta, gali trukti trejus metus. Per šį laiką fizinis asmuo privalo dėti maksimalias pastangas atsiskaityti su kreditoriais ir grąžinti kuo daugiau skolų. Įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, fizinio asmens bankroto procesas yra baigiamas, o fizinis asmuo laikomas galinčiu ir galėsiančiu ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, t. y. fizinio asmens mokumas laikomas atkurtu.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis info@smolex.lt

Advokato padėjėja Aušrinė Onaitienė